INTECHDROB

Chcemy wyeliminować antybiotyki z hodowli drobiu.

Informacje o projekcie

A senior couple with hens on a farm.

INTECHDROB

Działamy wspólnie w ramach grupy operacyjnej pod nazwą Zdrowy Drób-innowacyjne metody produkcji drobiu. Projektujemy, badamy i będziemy powszechnie wdrażać innowacyjną technologię produkcji drobiu z zastosowaniem
preparatów mających na celu eliminację antybiotyków. Sukces projektu będzie umożliwiał zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i oszczędności energii wynikające z poprawy parametrów produkcyjnych. Niewątpliwą korzyścią z takiego
działania będzie zrównoważona środowiskowo technologia, która zostanie zaprezentowana w instrukcji wdrożeniowej dla hodowców i producentów drobiu.

Liderem Operacji jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, zaś  Partnerami są:

  • Proteon Pharmaceuticals S.A. w Łodzi
  • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie
  • Forvite P.S.A. (dawniej FANT sp. z o.o.) w Łodzi
Projekt realizowany jest
przez grupę operacyjną Zdrowy Drób – innowacyjne metody produkcji drobiu. Celem
projektu jest poznanie wpływu preparatów bakteriofagowych na parametry
zdrowotne i produkcyjne drobiu i w rezultacie opracowanie nowatorskiej technologii
produkcji drobiu z użyciem naturalnych preparatów antybakteryjnych.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 367 369 zł na podstawie umowy podpisanej w dniu 18.12.2019 z ARiMR, w ramach  PROW 2014 –2020, Działanie M16-WSPÓŁPRACA. Grupa złożyła wniosek  o przyznanie pomocy  w ramach programu wspierającego tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Chcemy wspólnie doprowadzić do wyeliminowania antybiotyków z hodowli drobiu.

Aktualności

29-30 listopada 2022

Ponad 100 przedstawicieli polskich Grup Operacyjnych EPI, w tym rolników, doradców, naukowców i przedsiębiorców miało okazję zapoznać się z celami i rezultatami prac grupy operacyjnej

czytaj więcej »

29 czerwca 2020

Rozpoczynamy pierwsze doświadczenie. Urządzenia  gotowe; Cały budynek nagrzany do odpowiedniej temperatury czeka na dostawę piskląt z wylęgarni. Nareszcie kurczęta przyjechały w pomarańczowych koszyczkach. Każde jest

czytaj więcej »

12 maja 2020

Mimo utrudnień i ograniczeń związanych z trwającą pandemią na terenie Zakładu Doświadczalnego w Chorzelowie trwają prace budowalne i montażowe w zakresie układu pomieszczeń, instalacji C.O.,

czytaj więcej »

Partnerzy Projektu

 

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie jest jednostką badawczo-naukową realizującą politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego. Działalność Instytutu ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, jak też wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Proteon Pharmaceuticals S.A. jest polską, innowacyjną firmą biotechnologiczną i liderem w zakresie rozwiązań bakteriofagowych w przeciwdziałaniu chorobom bakteryjnym w hodowli zwierzęcej. Proteon stworzył zaawansowaną platformę technologii bakteriofagowej, która wykorzystuje biologię molekularną, genomikę, bioinformatykę oraz sztuczną inteligencję (AI) w celu tworzenia precyzyjnych i bezpiecznych rozwiązań antybakteryjnych opartych na naturalnych bakteriofagach.

Zakład Doświadczalny IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o. położony jest w Chorzelowie położony jest w północnej części województwa podkarpackiego, w dolinie rzeki Wisłoka. Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie prac badawczych wynikających ze statutowej działalności Instytutu Zootechniki, realizacja grantów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz realizacja prac związanych z postępem biologicznym. W skład Zakładu Doświadczalnego wchodzi 600ha. Wykorzystanie gruntów rolnych, jak i trwałych użytków zielonych skierowane jest w głównej mierze na zaspokojenie potrzeb paszowych hodowanych zwierząt. Prowadzone są hodowle drobiu, królików, bydła i stacja oceny trzody chlewnej.

Forvite P.S.A. (dawniej FANT Sp. z o.o.)  jest firmą doradczą w zakresie produkcji i dostarczania  nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych dla rolnictwa. Specjalizuje się w oferowaniu alternatywnych technologii produkcji w oparciu o produkty pochodzące z natury. Oferowane rozwiązania doradcze wraz z usługami  zapobiegają zagrożeniom dla zdrowia zwierząt i ludzi  ze strony mikrobów. Aktywności firmy dotyczą również  ochrony środowiska.

Badane produkty

W ramach projektu INTECHDROB badane są preparaty bakteriofagowe ukierunkowane przeciwko bakteriom Salmonella spp. oraz Escherichia coli

Nukleoproteiny (m.in. bakteriofagi) – naturalnie występujące komponenty białkowo-nukleinowe zdolne do
specyficznego rozpoznawania i niszczenia bakterii chorobotwórczych (wnikając do komórek
bakteryjnych i powodując ich rozpad). Wykazują naturalną zdolność do replikacji.

Metodyka badań

Doświadczenia realizowane są na fermie w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Zbierane są szczegółowe dane dotyczące efektywności odchowu kurcząt brojlerów przy zastosowaniu badanych preparatów bakteriofagowych w porównaniu do kurcząt nie otrzymujących tych preparatów. W ramach badań określane są przyrosty masy ciała ptaków, spożycie paszy i wody, wykorzystanie paszy na kg przyrostu masy ciała oraz wskaźniki śmiertelności. Selektywnej ocenie poddane są organy wewnętrzne, jak również narządy zewnętrzne. Ponadto przeprowadzamy analizę emisji szkodliwych gazów do środowiska.

Uzyskane dane wprowadzone są do systemu przetwarzającego w celu przeanalizowania, a uzyskane wyniki dadzą podstawę do opisania

Kontakt

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Doświadczalny IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.

Proteon Pharmaceuticals S A

Forvite P.S.A. (dawniej FANT sp. z o.o.)